Hero

Privacybeleid

Doneer!

Privacyverklaring Stichting Onky Donky  

Stichting Onky Donky, gevestigd aan Grebbeweg 111, 3911 AV Rhenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
www.stichtingfonkel.nl 
Grebbeweg 111
3911 AV Rhenen 
0317 – 722 729
info@staging-onkydonkynl.kinsta.cloud 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Stichting Onky Donky verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam 
  • Adresgegevens 
  • Telefoonnummer 
  • E-mailadres 
  • Bankrekeningnummer 

In het kader van de dienstverlening legt Fonkel gegevens vast. Fonkel gebruikt deze gegevens om haar statutaire taken en haar overige dienstverlening uit te voeren. Bovendien worden de gegevens van donateurs gebruikt om hen te informeren over nieuwe activiteiten van Onky Donky. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar en hun medische achtergrond. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bijzondere persoonsgegevens zoals medische achtergrond wordt door ons niet bewaard.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Stichting Onky Donky verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Het afhandelen van jouw betaling 
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Stichting Onky Donky bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Stichting Onky Donky verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op deze website worden cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Onky Donky en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@staging-onkydonkynl.kinsta.cloud. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Onky Donky wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Onky Donky neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wil jij ons meehelpen?

Samen zorgen we ervoor dat ieder kind een dierbaar dagje uit kan beleven!

Ja, ik doneer!

Ga naar de inhoud